เปรียบเทียบสัญญาเช่าที่ดินระยะสั้นและระยะยาว ที่คุณควรรู้

กรุณากรอกแบบฟอรม์ติดต่อพนักงาน

ประเภทสินเชื่อ

หลักทรัพย์ที่ใช้

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน

สมัครเลย

เงินกู้ที่ดิน ดอกเบี้ย0.87%
สินเชื่อโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

จำนำทะเบียนรถยนต์

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สินเชื่อมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

รถมอเตอร์ไซค์

1,000-20,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สารบัญ

สำหรับประเภทของสัญญาเช่าที่ดิน มี 2 ประเภท ซึ่งจะแบ่งออกเป็น สัญญาเช่าที่ดินระยะสั้น และสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว โดยเงื่อนไขของแต่ละสัญญาเช่าที่ดินก็จะแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ในการเช่า

สัญญาเช่าที่ดินระยะสั้น คือ

สัญญาเช่าที่ดินระยะสั้น คือ การที่ผู้เช่าที่ดินและผู้ให้เช่าที่ดินตกลงเช่าที่ดินไม่เกิน 3 ปี ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องไปทำสัญญาถึงสำนักงานที่ดิน โดยสัญญาสามารถทำได้ทั้งอาคารพาณิชย์ คอนโด ตึกแถว และที่ดินเปล่า

รายละเอียดสำคัญที่ต้องระบุในสัญญาเช่า

 • ผู้ให้เช่า และผู้เช่าสามารถทำสัญญาเช่าที่ดินระหว่างกันเองได้
 • ต้องระบุรายละเอียดของ ผู้เช่า และผู้ให้เช่าอย่างชัดเจน
 • ต้องระบุ ค่าเช่า ให้ชัดเจนในหนังสือเช่าที่ดิน
 • ช่วงเวลาของการเช่า ต้องมีการระบุที่ชัดเจน ตั้งแต่วันเริ่มต้น ไปจนถึงวันสิ้นสุด
 • เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงไว้ ต้องมีระบุเอาไว้บนหนังสือเช่าที่ดิน
 • พร้อมลงลายมือชื่อของ ทั้งผู้เช่า และผู้ให้เช่า

ข้อมูลอื่นๆในสัญญาเช่า

ส่วนข้อมูลพื้นฐานบนหนังสือเช่าที่ดิน ที่ควรระบุสิ่งสำคัญเอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สัญญาเช่าสมบูรณ์ที่สุด คือ

 • วันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน
 • สถานที่สัญญาเช่าที่ดิน
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้เช่า
 • ข้อตกลงในการเช่า (ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า , ระยะเวลาเช่า , จำนวนเงินมัดจำล่วงหน้า วิธีชำระ กำหนดชำระ , อัตราค่าเช่า , การชำระค่าเช่า , ผู้เช่าตกลงจ่ายภาษีที่ดินให้แก่ผู้เช่า , ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่ใช้ที่ดินทำการอื่น นอกจากสิ่งที่ระบุในหนังสือเช่าที่ดิน , ผู้ให้เช่าตกลงจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าตามระยะ , ถ้าผู้ให้เช่าขายที่ดินก่อนสัญญาเช่าที่ดินจะสิ้นสุด ต้องแจ้งล่วงหน้า , ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่ดิน ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์แจ้งเตือน หรือยกเลิกสัญญาเช่าพร้อมเรียกร้องค่าเสียหายได้ , หากผู้เช่ามีเหตุจำเป็นให้ย้ายออก ผู้ให้เช่าไม่สามารถเรียกค่าเสียหายได้ และ วันทำสัญญาเช่าที่ดิน ต้องมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อส่งมอบอย่างเรียบร้อย)
 • ลงลายมือชื่อทั้งของผู้เช่า และผู้ให้เช่า ลงบนหนังสือเช่าที่ดิน

สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว คือ การทำเช่าที่ระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงกันทำสัญญาเช่าที่ดินเกิน 3 ปี ซึ่งผู้ให้เช่า และผู้เช่า จะต้องไปจดหนังสือเช่าที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินในเขตที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยจะมีประเภทแยกย่อยไปอีก 2 ประเภทคือ

สัญญาเช่าที่ดินธรรมดา

เป็นสัญญาเช่าที่ดินที่มีลักษณะเหมือนสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ที่ผู้เช่าเสียแค่ค่าเช่า (ค่าตอบแทน) ต่อผู้เช่า โดยที่ผู้เช่าไม่สามารถถ่ายโอนกรรมสิทธิ์การเช่าได้ เช่น หากผู้เช่าเสียชีวิตก่อนสิ้นสุดสัญญาเช่าที่ดิน ให้นับว่าเป็นการสิ้นสุดสัญญานั้นเลยทันที

หากในกรณีที่ต้องมีการฟ้องร้องกัน ผู้ที่จะฟ้องร้องต้องมีหนังสือเช่าที่ดินที่ชัดเจน ถึงจะสามารถดำเนินการได้ และสุดท้ายในการฟ้องร้องหากในหนังสือเช่าที่ดินระบุการเช่าที่ดิน 3 ปี ก็ต้องมีการฟ้องร้องภายใน 3 ปีเช่นเดียวกัน

สัญญาเช่าที่ดินต่างตอบแทน

เป็นประเภทที่หมายถึงผู้เช่าจะต้องเสียค่าตอบแทนอย่างอื่นตามที่ตกลงกับผู้ให้เช่า นอกเหนือจากค่าเช่า   สำหรับกรณีผู้เช่าเสียชีวิตยังสามารถถ่ายโอนกรรมสิทธิ์สัญญาเช่าที่ดินเพื่อให้ทายาทรับผิดชอบต่อช่วงเวลาเช่าที่เหลือได้

และในกรณีที่การปลูกสร้างอาคารบนพื้นที่เช่า ผู้เช่าจะต้องเสียค่าก่อสร้างเอง อีกทั้งหากมีการชำรุดผู้เช่าต้องปรับปรุงต่อเติมเอง และเมื่อสร้างเสร็จทั้งหมดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า

การเช่าช่วงคือออะไร

การเช่าช่วง คือ การที่ผู้เช่านำอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเองเช่าอยู่ไปให้ผู้อื่นเช่าต่ออีกทอดหนึ่ง (บุคคลที่ 3)  แต่จะต้องมีการทำสัญญาตกลงกันระหว่างผู้เช่าและบุคคลที่ 3 ด้วย

ข้อควรระวังสำหรับผู้ให้เช่า

ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเช่าที่ดินระยะสั้นหรือระยะยาว ผู้เช่าควรตกลงกับผู้เช่าให้เรียบร้อยก่อนว่าจะอนุญาตให้เช่าช่วงได้หรือไม่ และถ้าหากเช่าได้จะต้องมีการระบุไว้เป้นลายลักษณ์อักษรในหนังสือสัญญาด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการเช่าช่วงโดยมิชอบ

การร่างหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน

ก่อนจะมีการเช่าที่ดินจะต้องการจัดทำหนังสือสัญญาเช่าขึ้นมา 2 ฉบับ สำหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่า

โดยทั้ง 2 ฉบับ จะต้องมีเนื้อหาเหมือนกันทั้งหมด และมีการระบุข้อมูลเหล่านี้อยู่ในหนังสือเช่าที่ดินนั้นด้วย

1. วันที่ทำสัญญา

2. สถานที่ทำสัญญา

3. ข้อมูลชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า

4. ข้อมูลชื่อและที่อยู่ของผู้ให้เช่า

5. ข้อตกลงการเช่า

– ข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า วัตถุประสงค์ในการเช่า

– ระยะเวลาเช่า

– เงินมัดจำล่วงหน้า วิธีชำระเงิน และกำหนดการชำระเงิน

– อัตราค่าเช่าและการชำระค่าเช่า

– ผุ้เช่าตกลงว่าจะเสียค่าภาษีที่ดินให้กับผู้ให้เช่า

– ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่ใช้ที่ดินทำการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัยญา

– ผู้เช่าตกลงว่าจะไม่เช่าช่วงที่ดินที่เช่า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้เช่า

– ผู้เช่าตกลงจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ให้เช่าเมื่อมาตรวจที่ดินตามระยะเวลาที่กำหนด

– หากผู้ให้เช่าจะขายที่ดินก่อนจะสิ้นสุดสัยญา จะต้องแจ้งต่อผู้เช่าล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด

– หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้

– หากผู้เช่าออกจากที่ดินให้เช่าไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม ผู้เช่าไไม่สามารถเรียกค่าเเสียหายได้

– ในวันทำสัญญา ผู้เช่าได้มีการเช็คสภาพที่ดินก่อนและได้ส่งมอบที่ดินให้กับผู้เช่าอย่างเรียบร้อย

6. ลงลายมือชื่อของผู้เช่าและผู้ให้เช่า

สรุปสัญญาเช่าที่ดิน

การจะเช่าสัญญาที่ดินระยะสั้นหรือระยะยาวขึ้นกับหลายๆปัจจัย เช่า ระยะเวลาในการคืนทุนในการลงทุนของธุรกิจ จำนวนเงินลงทุนในสิ่งปลูกสร้าง ภาษี และเงื่อนไขทางกฎหมาย

เพื่อนแท้เงินด่วน
บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด

บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด
บริการสินเชื่อ เงินด่วน สินเชื่อบ้านและโฉนดที่ดิน,สินเชื่อรถกระบะ-รถเก๋ง,สินเชื่อรถจักรยานยนต์ 
อนุมัติเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่าย รู้ผลไวภายใน 30 นาที

เพราะเราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทางเว็บไซต์ https://www.pueantae-ngernduan.com/ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และเบอร์โทร เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website :  เพื่อนแท้เงินด่วน
Facebook : PueantaeNgernDuan
Line@ : @pueantae หรือคลิ๊ก https://lin.ee/v58UY81
เบอร์โทร 02-114-8988