ระหว่าง จำนอง กับ ขายฝาก เหมือนกันและต่างกันอย่างไร

จำนอง กับ ขายฝาก
กรุณากรอกแบบฟอรม์ติดต่อพนักงาน

ประเภทสินเชื่อ

หลักทรัพย์ที่ใช้

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน

สมัครเลย

เงินกู้ที่ดิน ดอกเบี้ย0.87%
สินเชื่อโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

จำนำทะเบียนรถยนต์

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สินเชื่อมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

รถมอเตอร์ไซค์

1,000-20,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สารบัญ

การจำนองคืออะไร

การจำนอง คือการทำนิติกรรมอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนอง ทรัพย์สินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนองอยู่ แต่ถ้าหากผิดชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ ผู้รับจำนองสามารถฟ้องร้องบังคับคดีทางสาลให้ยึดทรัพย์ได้

ดอกเบี้ยการจำนอง

อัตราดอกเบี้ยของการจำนองนั้นหากมีการชำระตามกำหนดจะคิดดอกเบี้ยเท่ากับการกู้เงิน 15% ต่อปี ซึ่งเจ้าหนี้สามารถเก็บดอกเบี้ยได้หลักจากเกิดการผิดนักชำระได้นานถึง 5 ปี แต่ถ้าหากเจ้าหนี้ไม่ได้รับการชำระ เจ้าหนี้สามารถทำการฟ้องให้ชำระหนี้ที่ค้างไว้ได้รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างอยู่เดิม และดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ผิดนัดชำระ หรือถ้าลุกหนี้ไม่สามารถใช้หนี้ได้จริงๆ ก็สามารถบังคับจำนองเพื่อนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชดใช้หนี้แทนได้

การขายฝากคืออะไร

การขายฝาก คือ การทำนิติกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่งซึ่งหากมีการขายฝากกันเกิดขึ้นแล้วสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที และมีสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยสูงสุด 15% ต่อปี หรือ 1.25 % ต่อเดือน และถ้าหากครบกำหนดผู้ขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินของตนคืนได้

ดอกเบี้ยขายฝากที่ดิน

ทางผู้ที่เป็นฝ่ายรับซื้อฝากก็จะได้รับผลประโยชน์จากดอกเบี้ยการขายฝากที่ดิน สูงสุดที่ 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน ทั้งยังได้รับเงินจากการขายฝากคืน เมื่อมีการไถ่ถอนอีกด้วย ทว่าภายใต้สัญญาการขายฝากที่ดินตามกฎหมาย จะมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ถ้าหากผู้ขายฝากที่ดินไม่มาไถ่ถอนคืน ทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นจะตกเป็นของผู้รับฝากซื้อไปเลย

เจาะลึกความต่างของสัญญา” จำนอง ” กับ ” ขายฝาก ” ความใกล้เคียงที่แตกต่าง ต่างกันยังไงวันนี้เพื่อนแท้เงินด่วนมีคำตอบ

จำนอง VS ขายฝาก ต่างก็เป็นสัญญาที่ใช้ในการกู้เงิน ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน แล้วทั้งสองสัญญานี้ต่างกันยังไงนะ ก่อนกู้ต้องรู้ให้ชัดจะได้ไม่เสียเปรียบเอานะ มาดูความต่างกันเลย ‼️

ขายฝากที่ดิน vs จำนอง แตกต่างกันอย่างไร

8 ความต่างระหว่าง จำนอง กับ ขายฝาก

ความแตกต่าง ระหว่าง จำนอง และ ขายฝาก มีข้อแตกต่างกันดังนี้

กรรมสิทธิ์

✅ จำนอง : ไม่ต้องโอนทรัพย์ให้เจ้าหนี้

✅ ขายฝาก : ต้องโอนทรัพย์ให้เจ้าหนี้

การชำระหนี้

✅ จำนอง : ตกลงระยะเวลาที่จะชำระหนี้ และไถ่ถอนคืนตามตกลงกัน

✅ ขายฝาก : ตกลงระยะเวลาที่จะชำระไถ่ถอน ตามตกลงแต่ไม่เกิน 10 ปี

ระยะเวลา

✅ จำนอง : หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ยต่อเวลาได้อีก 5 ปี หรือผู้รับจำนองฟ้องศาลเพื่อบังคับจำนอง และกองบังคับคดีประมูลขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้

✅ ขายฝาก : หากเลยกำหนดสัญญา สามารถขยายเวลาขายฝากกี่ครั้งก็ได้ แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 10 ปี

ค่าธรรมเนียม

✅ จำนอง : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 คิดจากวงเงินที่นำมาจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

✅ ขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมิน และต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด.

ลักษณะสัญญา

ลักษณะสัญญา

การจำนอง : ผู้จำนองไม่ต้องโอนทรัพย์สินไปอยู่ในมือผู้รับ

ขายฝาก : ผู้ขายฝากต้องโอนทรัพย์สินไปอยู่ในมือของผู้รับซื้อฝาก

กรณีเกิดการทำผิดสัญญา

กรณีเกิดการทำผิดสัญญา

การจำนอง : หากครบสัญญาแล้ว สามารถจ่ายดอกเบี้ยต่อเวลาได้ไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะเลือกฟ้องศาลเพื่อบังคับคดีให้กองบังคับคดีประมูลขายทรัพย์สินเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ ซึ่งระหว่างการฟ้องจะไม่สามารถนำทรัพย์สินนั้นไปขายเองได้

ขายฝาก : หากไม่มีการไถ่ถอนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาขายฝาก สามารถขยายเวลากี่ครั้งก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี และหากไม่มีการไถ่ถอนอีก ทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับฝากซื้อทั้งหมดทันทีตามสัญญา

ค่าจดทะเบียน

ค่าจดทะเบียน

การจำนอง : มีค่าธรรมเนียมอัตรา 1% จากวงเงินที่นำมาทำการจำนอง แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ขายฝาก : มีค่าธรรมเนียม 2% จากราคาประเมินที่ดิน 2563 และต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งค่าอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด

วงเงินในการอนุมัติ

วงเงินในการอนุมัติ

การจำนอง : โดยส่วนมากจะได้วงเงินที่น้อยกว่า 30% ของราคาประเมิน

ขายฝาก : ได้วงเงินประมาณ 40-70% ของราคาประเมิน

ข้อแตกต่างที่สำคัญของสัญญาจำนองกับสัญญาฝากขาย

สัญญาจำนอง : กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนองไม่ได้ถูกโอนไปยังผู้รับจำนอง จึงไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ผู้รับจำนอง

สัญญาขายฝาก : กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายฝากถูกโอนไปยังผู้รับซื้อฝากจึงต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับซื้อฝาก

สัญญาจำนอง : หากไม่ชำระหนี้ผู้รับจำนองสามารถฟ้องบังคับจำนองได้ แล้วให้กองบังคับคดีประมูลขายเพื่อนำเงินทที่ได้มาชำระหนี้

สัญญาขายฝาก : ผู้ขายฝากจะต้องมาไถ่ถอนภายในเวลาที่กำหนด หากไม่มีเงินมาไถ่ถอนก็สามารถขยายเวลาขายฝากได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10 ปี หากไม่มีการไถ่ถอนหรือปล่อยให้ทรัพย์หลุดขายฝาก ทรัพย์ก็จะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที

สถานที่ทำสัญญา

การทำสัญญาทั้งการจำนองและการขายฝากตามหลักกฎหมายจะต้องไปทำต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น

กรณีทำผิดสัญญาจำนอง หากครบสัญญาแล้วสามารถจ่ายดอกเบี้ยเพื่อขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 5 ปี หรือผู้รับจำนองจะฟ้องต่อศาลเพื่อบังคับจำนองเพื่อบังคับคดีประมูลขาย และนำเงินมาชำระหนี้ ในระหว่างที่โดนฟ้อง ที่ดินนั้นจะไม่สามารถนำมาขายเองได้ ส่วนกรณีทำผิดสัญญาขายฝาก ลูกหนี้จะต้องมาไถ่ถอนภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หากเลยกำหนด สามารถขยายเวลาขายฝากได้ แต่รวมกันต้องไม่เกิน 10 ปี