อธิบายให้ชัดเจน หนังสือมอบอำนาจที่ดิน ใช้กรณีใดบ้าง?

หนังสือมอบอำนาจ
กรุณากรอกแบบฟอรม์ติดต่อพนักงาน

ประเภทสินเชื่อ

หลักทรัพย์ที่ใช้

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน

สมัครเลย

เงินกู้ที่ดิน ดอกเบี้ย0.87%
สินเชื่อโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

จำนำทะเบียนรถยนต์

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สินเชื่อมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

รถมอเตอร์ไซค์

1,000-20,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สารบัญ

หนังสือมอบอำนาจ คือ

หนังสือมอบอำนาจ คือ

หนังสือมอบอำนาจที่ดิน คือ เอกสารสำคัญในการดำเนินการด้านนิติกรรมทุกด้าน ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เพียงแต่ว่า เป็นการมอบอำนาจให้ผู้อื่นสามารถดำเนินการแทน ผ่านการใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน ทั้งการซื้อขาย โอน จดจำนอง เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ ฯลฯ

หนังสือมอบอำนาจ ใช้เมื่อใด

หนังสือมอบอำนาจใช้เมื่อ

กรณีที่จะใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดินก็ต่อเมื่อ เจ้าของที่ดินหรือผู้ซื้อสัญญาคนสุดท้ายตามที่ปรากฎในสารบัญโฉนดที่ดินไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง ดังนั้นหน้าที่ของหนังสือมอบอำนาจที่ดินจึงเป็นการมอบความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ว่างมาดำเนินการ สามารถดำเนินการทางที่ดินได้ และหากต้องการใช้หนังสือมอบอำนาจที่ดินจะต้องมีหลักฐานต่าง ๆ ให้พร้อม เพื่อบ่งบอกถึงความยินยอมจากเจ้าของโฉนดที่ดินตัวจริง

เอกสารใช้ประกอบหนังสือมอบอำนาจ

เอกสารที่ใช้ประกอบหนังสือมอบอำนาจ

ซึ่งเอกสารที่ต้องการเพื่อออกหนังสือมอบอำนาจที่ดินตัวจริง จะต้องมีดังนี้

  1. บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้ให้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน
  2. ทะเบียนบ้านตัวจริง ของผู้ให้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน

สำหรับทั้ง 2 รายการ จำเป็นต้องมีเพื่อป้องกันการทุจริตในหนังสือมอบอำนาจที่ดินทุกรูปแบบ เพราะถ้าหากเกิดการทุจริตจริง ต้องผ่านการปลอมแปลงเอกสาร ทั้งบัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง และหนังสือมอบอำนาจที่ดิน จึงทำให้เกิดการทุจริตยากขึ้นนั่นเอง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ หนังสือมอบอำนาจที่ดิน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจที่ดิน

การทำหนังสือมอบบอำนาจที่ดิน ผู้รับมอบอำนาจควรจะเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและมีความสนิทสนมชิดเชื้อไว้ใจได้ เช่น พี่ น้อง หรือญาติสนิท เป็นต้น หากผู้รับมอบหนังสือมอบอำนาจที่ดิน มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป อาจจะต้องมีข้อพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับมอบหนังสือมอบอำนาจที่ดินว่ายังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าจำเป็นต้องให้ผู้รับมอบหนังสือมอบอำนาจที่ดินเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ควรทำเอกสารหรือขอรับใบรับรองจากผู้นำท้องถิ่น หรือองค์การปกครองท้องถิ่น ก่อนไปดำเนินการที่กรมที่ดิน และนอกเหนือจากนั้นควรมีพยานอย่างน้อย 1 คน โดยพยานจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อเป็นหลักฐานประจักษ์ แต่ถ้าพยานไม่สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้ก็จะต้องใช้พยานอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

หนังสือมอบอำนาจ มีกี่ประเภท

หนังสือมอบอำนาจมีกี่ประเภท

หนังสือมอบอำนาจที่ดินถือเป็นเอกสารสำคัญในการดำเนินการด้านนิติกรรมทุกด้านที่เกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น การจำนอง จำนำ การซื้อขาย การโอน หรือการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น โดยหนังสือมอบอำนาจที่ดิน สามารถแบ่งออกได้เป็น2 ประเภท ดังนี้

1. ที่ดินที่มีโฉนดแล้ว

2. ที่ดินที่ยังไม่มีโฉนด

ข้อควรระวังเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจ

1. การกรอกเครื่องหมายหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน จะต้องมีการระบุประเภทของอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องชัดเจน

2. การระบุขอบเขตอำนาจของการจัดการและดำเนินการแทนจะต้องมีความชัดเจนหรือหากมีเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมก็ควรระบุให้ถูกต้องชัดเจนด้วยเช่นกัน

3. ไม่ควรใช้ปากกาคนละสี และควรระมัดระวังในการลงลายมือชื่อในแต่ละครั้งต้องลงให้เหมือนกันนเพื่อให้เอกสารมีความสม่ำเสมอและชัดเจน หากเป็นการพิมพ์ก็ควรใช้เป็นฟ้อนต์เดียวกันขนาดเท่ากัน ความหนาเท่ากัน

4. หากมีการขูด ขีด ฆ่า แต่งเติม หรือแก้ไข จะต้องเซ็นเพื่อกำกับจุดที่มีการแก้ไขดังกล่าวไว้ด้วย

5. ระมัดระวังห้ามลงชื่อในเอกสารมอบอำนาจที่ดินที่ยังไม่มีการกรอกข้อมูลใดๆ เด็ดขาด เพราะอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้นได้ควรกรอกเอกสารให้ครบถ้วนและควรตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนค่อยลงลายมือชื่อ

6. จำเป็นที่จะต้องมีพยานอย่างน้อย 1 คน แต่ถ้าหากไม่สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือได้ จะต้องใช้พยาน 2 คน ในการทำเอกสารมอบอำนาจ และทั้ง 2 คน จะต้องลงลายมือหรือเซ็นกำกับด้วย

7. หากต้องการมอบอำนาจที่ดินและดำเนินการในต่างประเทศจะต้องให้เจ้าหน้าที่จากสถานทูต สถานกงสุล หรือโนตารีปับลิค รับรองด้วยจึงจะสามารถดำเนินการต่อได้

10 ข้อน่ารู้เกี่ยวกับ หนังสือมอบอำนาจ

10 ข้อน่ารู้เกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจที่ดิน

1. ผู้รับอำนาจดำเนินการแทนทั้งสองฝ่าย

ไม่ว่าจะเป็นการเป็นผู้ดำเนินการแทนทั้งฝ่ายผู้โอนและฝ่ายรับโอน ผู้มอบอำนาจจะต้องระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจที่ดินให้ชัดเจน ว่ายินยอมให้ผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

2. การกรอกเครื่องหมายที่ดินจาดโฉนดที่ดิน

การกรอกเครื่องหมายที่ดินจากตัวโฉนดที่ดินเพื่อใส่รายละเอียดลงในหนังสือมอบอํานาจที่ดิน ควรลอกข้อความมาทั้งหมด รวมถึงข้อความที่เป็นการขีดฆ่า ข้อความในวงเล็บ เป็นต้น

3. ข้อความในเอกกสารมอบอำนาจที่ดิน

ผู้มอบอำนาจสามารถระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการและจำเป็นได้เลย และควรระบุข้อความลงท้ายว่า “ตลอดจนถ้อยคำต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน “

4. ข้อความที่มีการเพิ่มเติมจากแบบพิมพ์ของกรมที่ดิน

โดยปกติผู้มอบอำนาจควรจะเขียนรายละเอียดตามแบบพิมพ์ทีได้มาจากกรมที่ดิน แต่สิ่งที่เพิ่มเติม คือในส่วนของชื่อเรื่องและขอบเขตอำนาจที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน ทั้งในหัวข้อชื่อเรื่อง การมอบให้จัดการ ลักษณะเหตุการณ์จริงที่ทำให้เกิดการมอบอำนาจ เป็นต้น

5. หนังสือมอบอำนาจ จะมีคนมอบอำนาจหลายคนในหนึ่งฉบับก็ได้

การใช้หนังสือมอบอำนาจฉบับเดียวกันในกรณีที่มีผู้มอบอำนาจหลายคน ควรมีการระบุขอบเขตอำนาจให้เหมือนกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในข้อความ

6. สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจฉบับเดียวในการดำเนินหลายเรื่องได้

ผู้มอบอำนาจสามารถใช้หนังสือมอบอำนาจฉบับเดียวเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจคนเดิมสามารถไปดำเนินการหลายเรื่องได้แต่ควรมีการระบุรายละเอียดของขอบเขตการมอบอำนจให้ชัดเจน

7. หนังสือมอบอำนาจ จำเป็นต้องมีพยานลงลายมือชื่อ 1 คน

หากเป็นคู่สามีภรรยาสามรถลงลายมือชื่อเพื่อเป็นพยานได้ และสามารถทำหนังสือยินยอมให้สามารถทำนิติกรรมคสบคู่กันไปด้วย

8. นิ้วที่พยานใช้ในการพิมพ์ลายนิ้วมือ

จำเป็นจะต้องใช้ลายนิ้วมือจากมือข้างซ้าย เพราะมือข้างซ้ายไม่ค่อยได้ใช้งาน ทำให้ลายนิ้วมือข้างซ้ายมีความสึกหรอน้อยกว่าข้างขวานั่นเอง

9. เมื่อทำหนังสือมอบอำนาจแล้ว ต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ไม่ควรปล่อยไว้นาน หากมีการหนังสือมอบอำนาจแล้วควรรดำเนินการให้เร็วที่สุด เพราะถ้าปล่อยไว้นานเจ้าหน้าที่กรมที่ดินอาจไม่มั่นใจว่าหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ยกเลิกไปแล้วหรือไม่

หรือผู้มอบอำนาจยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

10 . กรณีผู้มอบอำนาจมีการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ

หากผู้มอบอำนาจมีการเปลี่ยนแปรงลายมือชื่อจะต้องไปดำเนินการติดต่อที่อำเภอเพื่อดำเนินการทำหนังสือมอบอำนาจต่อหน้านายอำเภอเท่านั้น โดยนายอำเภอจะรับรองว่าผู้มอบอำนาจได้มีการเปลี่ยนแปลงรายมือชื่อจริง

สรุป

การจะธุรกรรมกับที่ดินแต่ละครั้งต้องใช้เวลา แต่ถ้าจำเป็นต้องทำตอนนั้นแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินไม่ว่างก็จำเป็นจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้คนสนิทหรือคนที่ไว้ใจได้ไปทำธุรกรรมแทนแต่จะต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงและทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ให้หนังสือมอบอำนาจที่ดิน แนบไปด้วย และจะต้องระมัดระวังในการเซ็นลายมือชื่อทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นในภายหลัง นอกจากนั้นจะต้องมีพยานในการลงลายมือชื่อด้วยอย่างน้อย 1 คน จึงจะถือว่าหนังสือมอบอำนาจฉบับนั้นสมบูรณ์

เพื่อนแท้เงินด่วน
บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด

บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด
บริการสินเชื่อ เงินด่วน สินเชื่อบ้านและโฉนดที่ดิน,สินเชื่อรถกระบะ-รถเก๋ง,สินเชื่อรถจักรยานยนต์ 
อนุมัติเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่าย รู้ผลไวภายใน 30 นาที

เพราะเราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทางเว็บไซต์ https://www.pueantae-ngernduan.com/ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และเบอร์โทร เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website :  เพื่อนแท้เงินด่วน
Facebook : PueantaeNgernDuan
Line@ : @pueantae หรือคลิ๊ก https://lin.ee/v58UY81
เบอร์โทร 02-114-8988