จุดต่าง “สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน” VS “สัญญาซื้อขายที่ดิน”

กรุณากรอกแบบฟอรม์ติดต่อพนักงาน

ประเภทสินเชื่อ

หลักทรัพย์ที่ใช้

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน

สมัครเลย

เงินกู้ที่ดิน ดอกเบี้ย0.87%
สินเชื่อโฉนดที่ดิน

โฉนดที่ดิน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์

จำนำทะเบียนรถยนต์

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สินเชื่อมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

รถมอเตอร์ไซค์

1,000-20,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สารบัญ

สำหรับใครที่กำลังงงว่า สัญญาซื้อขาย และสัญญาจะซื้อจะขาย มีความสัมพันธ์กันยังไง? วันนี้เราจะมาอธิบายรายละเอียดถึงความเชื่อมต่อของทั้ง 2 ให้เข้าใจกระจ่างแจ้งกัน โดยตัวหลักที่เราจะนำเสนอวันนี้เป็นตัวสัญญาซื้อขาย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด ซึ่งถ้าสัญญาเกิดขึ้นแล้วมีการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ขายให้ผู้ซื้อทันที ณ วันโอน ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน จึงจะถือว่า สัญญาซื้อขายนั้นเสร็จสมบูรณ์

โดยปกติทั่วไปของการซื้อขายบ้านและคอนโด ผู้ซื้อและผู้ขายต้องใช้ทั้ง 2 สัญญา คือ สัญญาจะซื้อจะขาย  และสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อและผู้ขายส่วนมากจึงต้องเริ่มต้นทำสัญญาอย่างเป็นลำดับดังนี้

ความเกี่ยวพันสำหรับสัญญาทั้ง 2 รูปแบบ

โดยปกติทั่วไปของการซื้อขายบ้านและคอนโด ผู้ซื้อและผู้ขายต้องใช้ทั้ง 2 สัญญา คือ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน  และสัญญาซื้อขายที่ดิน เว้นแต่จะมีการตกลงซื้อกันเสร็จสิ้นไปแล้ว เหลือเพียงแค่การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับผู้ซื้อเท่านั้น ซึ่งในกรณีแบบนี้มักเกิดขึ้นได้ยาก

และเพื่อความรอบคอบในการซื้อขาย ผู้ขายส่วนมากจึงต้องเริ่มต้นทำสัญญาอย่างเป็นลำดับดังนี้

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน คือ

สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน คือ ธุรกรรมที่ผู้ซื้อสนใจต้องการจะซื้อบ้าน หรือคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วหรือไม่ก็ตาม ต้องว่าด้วยเรื่องของจับจอง วางเงินมัดจำกันก่อน ในจุดนี้ตัวสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเข้ามาทำหน้าที่เชื่อมผู้ซื้อผู้ขาย เพื่อเป็นการทำสัญญาว่าจะเกิดการซื้อขายในอนาคต ไม่ว่าเหตุผลคือรอให้สร้างเสร็จ หรือการรอสินเชื่อจากทางธนาคารนั่นเอง

สัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดิน

สัญญาประเภทนี้ต้องระบุเลขโฉนดที่ดิน น.ส. 4 จ. พร้อมรายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง และมักจะกำหนดระยะเวลาาในการโอนกรรมสิทธิประมาณ 1-3 เดือน เพื่อให้ผู้ขอสินเชื่อและธนาคารมีเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์เนื่องจากที่ดินกับบ้านมือสองพร้อมขายอยู่แล้ว และบ้านใหม่ก็มักจะสร้างเสร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่

สัญญาจะซื้อขายคอนโด

จะต้องมีการระบุเลขหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช. 2) พร้อมกับรายละเอียดของโครงการของห้องที่จะทำการซื้อขาย หากห้องนั้นยังสร้างไม่เสร็จ ก็จะมีการกำหนดระยะเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ไว้ประมาณ 1-2 ปี หรือจนกว่าจะถึงวันที่คาดว่าจะพร้อมโอน แต่ถ้าคอนโดห้องนั้นเป็นคอนโดมือสองหรือสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกำหนดระยะเวลาในการโอนแค่ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น

ผลของการผิดสัญญาจะซื้อจะขาย

ถ้าผู้ซื้อผิดสัญญา ผู้ขายมีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาและรับเงินมัดจำที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้ และสามารถฟ้องร้องบังคับคดีให้ผู้ซื้อปฏิบัติตามสัญญาได้

ถ้าผู้ขายผิดสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาให้ผู้ขายคืนเงินมัดจำและค่าชดเชยความเสียหายให้แก้ผู้ซื้อ และผู้ซื้อสามารถฟ้องร้องบังคับคดีให้ผู้ขายปฏิบัติตามสัญญาได้

สัญญาซื้อขายที่ดิน คือ

สัญญาซื้อขายที่ดิน คือ สัญญาที่เกิดหลังจากที่เราผ่านขั้นตอนของสัญญาจะซื้อจะขายมาแล้ว เมื่อถึงเวลาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องมาทำสัญญาซื้อขาย อีกครั้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน ภายในเขตพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ กระบวนการนี้จึงเกิดเป็นสัญญาซื้อขายที่ดิน เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดให้ตกเป็นของผู้ซื้อ ในขั้นตอนสุดท้าย

ความสัมพันธ์ของสัญญาทั้งสองประเภท

ก่อนที่จะมีการซื้อขายบ้านและคอนโดผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องใช้สัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายเพื่อใช้ร่วมกันอยู่แล้ว เพราะการทำสัญญาจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอนจึงจะถือว่ากระบวนการซื้อ-ขายถูกต้องสมบูรณ์ แต่ถ้าตกลงซื้อขายกันโดยวิธีการจ่ายเงินสดที่สำนักงานที่ดินจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อได้ทันที

สัญญาจะซื้อจะขาย เกิดขึ้นในตอนต้น

เมื่อมีผู้สนใจจะซื้อบ้านหรือคอนโด ไม่ว่าจะสร้างเสร็จหรือยังไม่เสร็จก็ตามแต่จะต้องมีการวางค่ามัดจำก่อนเสมอ แต่การซื้อ-ขายจริงจะต้องรอเวลาสร้างหรือดำเนินเรื่องขอสินเชื่อก่อนจึงจะพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ กระบวนการนี้เรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขาย เป็นสัญญาที่บ่งบอกว่าจะมีการซื้อ-ขายกันเกิดขึ้นแน่นอน

สัญญาซื้อขาย เกิดขึ้นตอนท้าย

เมื่อทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว เวลาโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องไปทำสัญญาต่อเจ้าหน้าที่

ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้ตกเป็นของผู้ซื้อ กระบวนการนี้ถือเป็นสัญญาในการซื้อขาย

ความแตกต่างของสัญญาทังสองประเภท

ผลทางกฎหมาย

สามารถตกลงสัญญาจะซื้อจะขายกันเองได้ การตกลงปากเปล่าและการดอนมัดจำว่าจะมีการ

จะซื้อจะขาย ก็ถือว่าทำถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่ถ้าเป็นสัญญาซื้อขายจะต้องไปจดทะเบียนต่อ

เจ้าหน้า ณ กรมที่ดินที่เท่านั้น ถ้าไม่ทำจะถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ

เจตนาของสัญญา

สัญญาจะซื้อจะขายเป็นตัวบ่งบอกว่าจะมีการซื้อขายและรอการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ ส่วนสัญญาซื้อขายเป็นตัวบ่งบอกว่ามีการซื้อขายนั้นสิ้นสุดลงแล้วอย่างสมบูรณ์ และถ้าสัญญาจะซื้อจะขายไม่มีการระบุกำหนดเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ จะถือว่าสัญญานั้นเป็นโมหะทันที

เจตนาของสัญญา

สัญญาจะซื้อจะขายเป็นตัวบ่งบอกว่าจะมีการซื้อขายและรอการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ

ส่วนสัญญาซื้อขายเป็นตัวบ่งบอกว่ามีการซื้อขายนั้นสิ้นสุดลงแล้วอย่างสมบูรณ์

และถ้าสัญญาจะซื้อจะขายไม่มีการระบุกำหนดเวลาในการโอนกรรมสิทธิ์ จะถือว่าสัญญานั้นเป็นโมหะทันที

การคืนเงินและฟ้องร้อง

หากมีการบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้ซื้อจะต้องได้ค่ามัดจำหรือค่าชดเชยความเสียหายคืน หากมีการบอกเลิกสัญญาซื้อขาย ผู้ขายก็ไม่ต้องคืนเงินให้ผู้ซื้อ หรือจะมีการฟ้องร้องเพื่อบบังคับซื้อขายก็ได้ ส่วนสัญญาซื้อขายที่เป็นโมฆะ ผู้ขายจะต้องส่งคืนให้กับผู้ซื้อ ถ้าไม่คืนผู้ซื้อสามารถฟ้องร้องในฐานะฉ้อโกงได้

สรุป สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และสัญญาซื้อขายที่ดิน

แปลว่าหากคุณต้องการซื้อบ้าน หรือคอนโด จะต้องได้เจอทั้ง สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และสัญญาซื้อขายที่ดินตามลำดับนี้อย่างแน่นอน

แต่ถ้าหากอยู่ในกรณีเรื่องการผิดสัญญาจะซื้อจะขาย โดยมีเหตุให้ไม่สามารถทำสัญญาซื้อขายได้ตามกำหนด ก็จะถูกดำเนินการต่อไปตามเงื่อนไข ทั้งการเก็บเงินมัดจำ , สัญญานั้นเป็นโมฆะ หรืออาจใช้ฟ้องร้องตามกฎหมาย หากถูกบอกเลิกสัญญาอย่างไม่ถูกต้อง

เพื่อนแท้เงินด่วน
บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด

บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด
บริการสินเชื่อ เงินด่วน สินเชื่อบ้านและโฉนดที่ดิน,สินเชื่อรถกระบะ-รถเก๋ง,สินเชื่อรถจักรยานยนต์ 
อนุมัติเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่าย รู้ผลไวภายใน 30 นาที

เพราะเราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทางเว็บไซต์ https://www.pueantae-ngernduan.com/ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และเบอร์โทร เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website :  เพื่อนแท้เงินด่วน
Facebook : PueantaeNgernDuan
Line@ : @pueantae หรือคลิ๊ก https://lin.ee/v58UY81
เบอร์โทร 02-114-8988