มีที่ดินรกร้าง ทำยังไงไม่ให้โดนแย่งกรรมสิทธิ์

ที่ดินรกร้าง รู้ไว้ก่อนเสียที่ดิน
กรุณากรอกแบบฟอรม์ติดต่อพนักงาน

ประเภทเงินด่วน

ชื่อผลิตภัณฑ์

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อน

สมัครเลย

เงินด่วน
เงินด่วน

เงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน
สินเชื่อโฉนดที่ดิน

สินเชื่อโฉนดที่ดิน

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจ
เงินด่วนทันใจ

เงินด่วนทันใจ

5,000- 200,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วนออนไลน์
เงินด่วนออนไลน์

เงินด่วนออนไลน์

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด
เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด

เงินด่วนทันใจต่างจังหวัด

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

ไลน์ เงินด่วน
ไลน์เงินด่วน

ไลน์เงินด่วน

5,000- 200,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

เงินด่วนทันใจในระบบ
เงินด่วนทันใจในระบบ

เงินด่วนทันใจในระบบ

1,000-20,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

พิโกไฟแนนซ์
พิโกไฟแนนซ์

พิโกไฟแนนซ์

1,000-20,000 บาท

0.87%

6-48 เดือน

เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย
เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

เงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมาย

1,000-20,000 บาท

1.15%

6-48 เดือน

สารบัญ

ทิ้งที่ดินให้รกร้างอาจเสียกรรมสิทธิ์ได้ รู้เอาไว้ก่อนที่จะเสียที่ดิน จะได้ป้องกันทันโดยหากคุณไม่ทำประโยชน์แก่ที่ดินของคุณเลยปล่อยให้รกร้าง อาจจะเสียที่ดินให้รัฐไปแบบงงๆ ได้นะครับ 😅

ความหมายของที่ดิน

ที่ดินเป็นปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรา ตั้งแต่เกิดจนตายก็ต้องอาศัยที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพ เป็นแหล่งสร้างผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในด้านเศรษฐกิจ

ที่ดินรกร้างเป็นทรัพย์สินทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ามาก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพได้ด้วยครับ

ที่ดินรกร้าง

ที่ดินรกร้าง หมายถึง การปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าโดยไม่ทำอะไรเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นเลย ซื้อทิ้งไว้เฉย ๆ เพราะไม่มีกฎหมายกำหนดสิทธิในการถือครองที่ดิน ทำให้นายทุนหรือนักอสังหากว้านซื้อที่ดินไว้เก็งกำไร

และเนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทำให้ที่ดินรอการขายทิ้งร้างเป็นจำนวนมากสำหรับการสำรวจที่ดินที่ถูกทอดทิ้งปล่อยให้รกร้าง มีจำนวนมาก และไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด

ผลดีของการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินรกร้าง

1. เป็นการเพิ่มผลผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการสร้างงานและส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว และท้องถิ่น

2. ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น

3. ป้องกันปัญหาการบุกรุกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินรกร้างของผู้อื่น

4. เมื่อประชาชนมีรายได้พอเพียง ก็จะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศโดยรวม

ผลเสียของการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินรกร้าง

1.ปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทย มาจากผลผลิตทางการเกษตร หากทอดทิ้ง ทำให้ที่ดินรกร้างไม่ทำประโยชน์ก็จะทำให้ไม่มีผลผลิตทางเกษตรในพื้นที่แปลงนั้น หรือผลผลิตลดลงทำให้ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

2. ปัญหาทางด้านสังคมและการเมือง สาเหตุเกิดมาจากกลุ่มนายทุน หรือคนที่ซื้อที่ไว้เก็งกำไร กว้านซื้อที่ดินไว้แล้วไม่ทำประโยชน์ทิ้งที่ให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซ่งมีผลกระทบต่อประชากรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าไปบุกรุกทำประโยชน์ในที่ดินที่เจ้าของทอดทิ้งแปลงนั้น ทำให้เกิดปัญหาแย่งที่ดินทำกิน ส่งผลให้เกิดความไม่สงบสุขภายในสังคม

แนวการแก้ปัญหาการทอดทิ้งที่ดินรกร้างที่ไม่ทำประโยชน์

มาตรการระยะสั้น

  • ทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงผลดีและผลเสียใช้การใช้ประโยชน์ในที่ดินรกร้างที่ไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน
  • ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ได้ที่ดินมาเป็นของเรา จะต้องให้เจ้าหน้าที่บันทึกคำพูดผู้รับโอนด้วยแล้วแต่กรณี ดังนี้

ที่ดินรกร้าง หากมีการทอดทิ้งปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์เกิน 10 ปีอาจจะถูกศาลสั่งเพิกถอนให้ตกเป็นทรัพย์สินของรัฐได้ หรือที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับนี้ หากทอดทิ้งให้รกร้างและสำหรับที่ดินที่มี น.ส.3 ไม่ทำประโยชน์เกิน 5 ปีติดต่อกัน อาจจะถูกศาลสั่งเพิกถอนให้ตกเป็นของรัฐได้เช่นกัน

การทอดทิ้งที่ดินรกร้างเกินกำหนดเวลาข้างบนนี้ กฎหมายโดยถือว่าผู้นั้นเจตนาสละสิทธิในที่ดินเฉพาะส่วนที่ได้ทอดทิ้ง ซึ่งอธิบดีจะยื่นร้องต่อศาลเพิกเพิกถอนกรรมสิทธิ์ของเจ้าของทันที

***กฎหมายนี้บังคับใช้จริง ดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน***

มาตรการระยะยาว

  • เจ้าของที่ดินรายใดได้ทำประโยชน์ในที่ดินของตนแล้วจะเสียภาษีให้รัฐน้อยกว่าเจ้าของที่ดินซึ่งปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลบังคับใช้แก้ปัญหาการทอดทิ้งหรือไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน
  • ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนื่องจากควบคุมโดยมาตรการทางภาษี ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ต้องการเร่งรัดให้เจ้าของที่ดินรกร้างทำประโยชน์ในที่ดิน และเพื่อป้องงกันไม่ให้มีการกว้านซื้อที่ดินไว้โดยไม่ทำประโยชน์ใด ๆ
  • ขอข้อมูลการตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินจากองค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องจาก เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินของประชาชนเพื่อจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำทุกปี

ที่ดินรกร้าง จ่ายภาษีต่อปีเท่าไหร่

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่างการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ โดยเป้าหมายก็คือกระจายการถือครองที่ดินให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทำให้ต้องจัดเก็บภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่ามีเพดานภาษีได้ไม่เกิน 1.2%

ในแต่ละพื้นที่จะมีการเรียกเก็บไม่เท่ากัน แต่จะไม่เกินเพดานภาษี 1.2%  และ 2 ปีแรกในการจัดเก็บภาษีที่ดินที่ถูกทิ้งไว้ให้รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามสมควรแก่สะภาพ ให้ใช้อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษีต่อไปนี้ครับ

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า (ในช่วง 2 ปีแรก 2563-2564)

หากราคาที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราจัดเก็บภาษีจะอยู่ที่ 0.3%

ราคาที่ดินนตั้งแต่ 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน อัตราจัดเก็บภาษีจะอยู่ที่ 0.4%

ราคาที่ดินตั้งแต่ 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน อัตราจัดเก็บภาษีจะอยู่ที่ 0.5%

ราคาที่ดินตั้งแต่ 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน อัตราจัดเก็บภาษีจะอยู่ที่ 0.6%

ตั้งแต่ 5,000 ล้านขึ้นไป อัตราจัดเก็บภาษีจะอยู่ที่ 0.7%

สรุป – ที่ดินรกร้าง

หากคุณมีที่ดินว่างเปล่า แนะนำว่าให้ทำประโยชน์ต่อที่ดินแปลงนั้นตามสมควรตามสภาพ เพื่อป้องกันปัญหาของการบุกรุกและปัญหารายจ่ายของภาษีในแต่ละปี เพราะที่ดินเปล่าจะต้องเสียภาษีแพงกว่าที่ดินที่มีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องอยู่

หรือเผลอหากปล่อยทิ้งไว้หลายอาจจะถูกศาลสั่งเพิกถอนให้ตกเป็นทรัพย์สินของรัฐได้ด้วย อย่าให้ที่ดินรกร้างของเราดูไร้มูลค่าและเสียมากกว่าคนอื่นนะครับ

มีที่ดินไม่ได้ใช้ประโยชน์ เอามาเปลี่ยนเป็นเงินสดกันได้ที่เพื่อนแท้ เงินด่วน อนุมัติเงินแสนให้คุณแบบง่าย ๆ ดอกเบี้ยเพียง 0.87% ต่อเดือนเท่านั้น รู้ผลภายใน 20 นาที ทักมาได้เลย 👌

เพื่อนแท้เงินด่วน
บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด

บริษัท เพื่อนแท้เงินด่วน จำกัด
บริการสินเชื่อ เงินด่วน สินเชื่อบ้านและโฉนดที่ดิน,สินเชื่อรถกระบะ-รถเก๋ง,สินเชื่อรถจักรยานยนต์ 
อนุมัติเงินด่วนทันใจ อนุมัติง่าย รู้ผลไวภายใน 30 นาที

เพราะเราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยทางเว็บไซต์ https://www.pueantae-ngernduan.com/ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และเบอร์โทร เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรเท่านั้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Website :  เพื่อนแท้เงินด่วน
Facebook : PueantaeNgernDuan
Line@ : @pueantae หรือคลิ๊ก https://lin.ee/v58UY81
เบอร์โทร 02-114-8988